Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

ROZDZIAŁ I Zagadnienia wstępne

Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://lugano.sklep.pl/ prowadzony jest przez firmę LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Spółka jawna z siedzibą w Gałkowie Małym przy ul. Towarowej 19, 95-041 Gałków Duży, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia pod numerem KRS 0000713286, posiadającą NIP 728-000-36-92, REGON 470037341.
Dane kontaktowe:

 • adres pocztowy: LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Spółka jawna, Gałków Mały ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży;
 • adresy poczty elektronicznej: lugano.sklep@gmail.combiuro@lugano.com.pl;
 • numer telefonu:  788-546-354, 44  714-02-85,  44 714-04-85;
 • numer fax: 44 714-04-85;
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (za wyjątkiem Rozdziału VI  Zwrot – odstąpienie od umowy).
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Klientom przed zawarciem Umowy sprzedaży, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej http://lugano.sklep.pl/
 3. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 4. Oferowane Produkty są fabrycznie nowe. Są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.
 7. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy:
  • zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie Produktów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
  • prowadzenie konta Klienta
  • przesyłanie informacji handlowych,
  • dodawanie opinii, komentarzy i ocen o produktach.
 8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • przeglądarki internetowej w aktualnej wersji np.: Firefox, Chrome, Internet Explorer
  • dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.

Definicje:

 • Dzień – jeden dzień kalendarzowy od poniedziałku do niedzieli.
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Elektroniczny formularz kontaktowy – udostępniana przez Sprzedającego elektroniczna procedura umożliwiająca kontakt Klienta ze Sprzedawcą
 • Elektroniczny formularz reklamacji – udostępniana przez Sprzedającego elektroniczna procedura umożliwiająca złożenie reklamacji na zakupiony Produkt, dostępny pod adresem: <<Kliknij<<
 • Elektroniczny formularz rejestracji – udostępniana przez Sprzedającego elektroniczna procedura umożliwiająca utworzenie Konta.
 • Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniana przez Sprzedającego elektroniczna procedura umożliwiająca złożenie zamówienia.
 • Elektroniczny formularz zwrotu – udostępniana przez Sprzedającego elektroniczna procedura umożliwiająca dokonanie zwrotu zakupionego Produktu, dostępny pod adresem: <<Kliknij<<
 • Klient -  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 • Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto/Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Klienta zbiór  danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość .
 • Niezarejestrowany Klient – każdy podmiot, który dokonał zakupu Produktu bez założenia Konta Klienta
 • Produkt/Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy/Sklep/Strona Internetowa Sklepu) – serwis internetowy dostępny pod adresem  http://lugano.sklep.pl/, za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt lub zlecić świadczenie usługi.
 • Sprzedawca – LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Sp. j. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia pod numerem KRS 0000713286, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń Gałków Mały, ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży, NIP 728-000-36-92, REGON 470037341.
 • Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Produktu/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 • Zamówienie - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.

ROZDZIAŁ II Składanie zamówienia i czas realizacji

Postanowienia ogólne

 1. Zamówienie można złożyć:
  • za pośrednictwem Konta Klienta,
  • jako zakupy bez rejestracji
  • poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl,
  • telefonicznie pod numerami telefonów:  788-546-354, 44  714-02-85,  44 714-04-85,
 2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
 5. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy, a także wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 6. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Klient zobowiązany zostanie do wyrażenia następującej zgody: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
 7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 8. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 9. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy.
 11. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
  • Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
  • Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 12. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 13. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
 14. W przypadku Produktów o różnych terminach realizacji, czas realizacji zostanie ustalony indywidualnie z Klientem.

ROZDZIAŁ III Formy płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów podane na Stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Klient może wybrać jeden z następujących form płatności:
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  • płatność przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy: Santander Bank Polska nr konta: 04 1090 2705 0000 0001 3240 6622
  • płatność „za pobraniem” za pośrednictwem doręczyciela,
  • płatność elektroniczna przez specjalne systemy płatności (np. PayPo)
 3. W przypadku wybrania opcji „płatność przelewem zwykłym” lub „płatność elektroniczna” i braku wpływu środków na rachunek bankowy bądź braku informacji z zewnętrznego systemu płatności o dokonaniu płatności w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu weryfikacji złożenia zamówienia.

ROZDZIAŁ IV Sposoby, koszty i terminy dostawy

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajów Unii Europejskiej.
 2. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
 3. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży
 4. Dokonanie dostawy Produktu następuje z chwilą wydania Towaru podmiotowi, który zobowiązany jest do jego dostarczenia.

ROZDZIAŁ V Reklamacje

 1. Przed odebraniem przesyłki Klient poproszony jest o sprawdzenie, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, Sprzedawca zaleca odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się pod numerami telefonów: 788-546-354, 44 714-02-85, 44 714-04-85 lub mailowo  lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany Produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta istnienia wady fizycznej Produktu, Klient może zgłosić reklamację w ciągu 1 roku od dnia zauważenia wady.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  • żądać wymiany Produktu;
  • żądać naprawienia Produktu;
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 6. Obniżenie ceny oraz odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy gdy:
  • Sprzedawca nie ma możliwości naprawienia Produktu lub wymiany na nowy,
  • Produkt był już wymieniony lub naprawiony,
  • Sprzedawca nie wymienił bądź nie naprawił Produktu mimo złożonego przez Klienta żądania.
  • Ponadto Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:
  • za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego >>Kliknij<<
  • w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail (np. za pomocą formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1).
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. O rozstrzygnięciu Reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie bądź w inny sposób wskazany przez Klienta.
 9. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Kupującego, jeżeli jego żądanie jest niemożliwe do realizacji albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Reklamowany Produkt należy przesłać na adres: LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j., Gałków Mały ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży.
 11. Koszty dostarczenia Produktu w obie strony pokrywa Sprzedawca.
 12. Prosimy o dołączenie dowolnego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy sprzedaży (np. paragon, faktura, potwierdzenie dokonania wpłaty).
 13. Reklamacje dotyczące innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym  nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:
 14. Reklamacja dotycząca innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty e-mail, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

ROZDZIAŁ VI Zwrot – odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje:
  • Konsumentom
  • osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.
 2. W wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 3. W przypadku zwrotu Produktu, Klient w ciągu 14 dni zobowiązany jest złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  • poprzez elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: >>Kliknij<<
  • poprzez formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 2 bądź własne oświadczenie – wysyłając na adres LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j., Gałków Mały ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży lub na adres e-mail: lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl.
 4. Termin złożenia oświadczenia liczony jest następująco:
  • zakup pojedynczego towaru – od dnia otrzymania towaru,
  • zakup kilku towarów dostarczanych osobno – od dnia otrzymania ostatniego towaru,
  • usługa – data zawarcia umowy.
 5. Zwracany Produkt w ciągu 14 dni liczonych od złożenia oświadczenia należy odesłać  na adres: LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j., Gałków Mały ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży lub dostarczyć osobiście pod ww. adres.
 6. Do przesyłki prosimy dołączyć dowolny dowód potwierdzający fakt zawarcia umowy sprzedaży (np. paragon, faktura, potwierdzenie dokonania wpłaty).
 7. Czynności wymienione w pkt 5 i 6 Klient może wykonać jednocześnie.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.*
 9. W miarę możliwości, Klient dokonuje zwrotu Produktu w oryginalnym opakowaniu.
 10. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 11. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, tj. cenę Produktu i poniesiony przy zakupie koszt wysyłki. W przypadku, gdy wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy nie został odesłany Produkt, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 12. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w czasie zakupu, chyba że zostanie zaznaczony przez Klienta inny sposób zwrotu.
 13. Zgodnie z art. 38 pkt 3) Ustawy o prawach Konsumenta, odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana (pokrowce na fotele samochodowe, maty do bagażnika), wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 14. Możliwość odstąpienia od umowy nie obejmuje również sytuacji, w której Klient zapoznał się z Produktem na Stronie Internetowej, ale zakupił go (czyli wybrał i dokonał płatności) przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy. W takim przypadku nie doszło do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość. Transakcja nie dotyczy przepisów o odległość

ROZDZIAŁ VII Pozostałe rodzaje umów

Konto Klienta

 1. Założenie Konta Klienta na Stronie Internetowej Sklepu http://lugano.sklep.pl/ jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Proces rejestracji wymaga wypełnienia Formularza rejestracji przez podanie adresu e-mail oraz hasła. Klient może edytować swój profil podając dane osobowe: imię i nazwisko, adres/ adres dostawy, numer telefonu, numer NIP.
 3. Podczas rejestracji Klient poproszony jest o zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczna informacji handlowych przesyłanych przez LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j. oraz wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j. urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – zgody nie są obowiązkowe.
 5. Klient ma prawo w dowolnym momencie odwołać udzielone zgody elektronicznie na adres e-mail lugano.sklep@gmail.com, telefonicznie pod numerem 788-546-354 lub pisemnie na adres wskazany w Rozdziale I Odwołanie udzielonych zgód nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 6. Podczas edytowania profilu, poprzez podanie danych osobowych, Klient poproszony jest o zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności.
 7. Klient może również wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j. urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – zgoda nie jest obowiązkowa.
 8. Klient ma prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę elektronicznie na adres e-mail lugano.sklep@gmail.com, telefonicznie pod numerem 788-546-354 lub pisemnie na adres wskazany w Rozdziale I Odwołanie udzielonych zgód nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 9. Klienci posiadający Konto korzystają z wielu przywilejów, w tym:
  • podgląd statusu realizacji zamówień oraz historii zakupów,
  • mogą dodać Produkt do „Przechowalni”,
  • brak konieczności ponownego wprowadzania danych przy kolejnych zakupach,
  • możliwość otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych.
 10. Umowa o świadczenie usługi Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rejestracji Konta. Klient może w każdej chwili usunąć Konto, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie na adres e-mail lugano.sklep@gmail.com lub biuro@lugano.com.pl, albo w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany  rozdziale I niniejszego Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu e-mail aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

Przesyłanie informacji handlowych

 1. Informacje handlowe przesyłane są bezpłatnie na adres e-mail Klienta, który wyraził zgodę na tę czynność.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) przez LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Spółka jawna podczas:
  • procesu rejestracji (zakładania Konta Klienta),
  • składania zamówienia.
 3. Umowa o świadczenie usługi przesyłania informacji handlowych zawierana jest na czas nieokreślony, podczas wyrażenia zgody przez Klienta na tę czynność. Klient może w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymanie informacji handlowych, poprzez przesłanie na adres e-mail lugano.sklep@gmail.com lub biuro@lugano.com.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w pkt 1a)  rozdziału I niniejszego Regulaminu, żądania zaprzestania przesyłania niniejszych informacji.

Dodawanie opinii o produkcie

 1. Osoba, która zakupiła Produkt ma możliwość dodania na Stronie Internetowej Sklepu opinii o danym produkcie. Przesłanie opinii o produkcie jest bezpłatne.
 2. Przesłana wiadomość jest subiektywną opinią Klienta. LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. W celu opublikowania opinii, Klient powinien podać adres e-mail. Może również podać imię i nazwisko ale nie jet to warunkiem koniecznym. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
 3. Opinia nadesłana przez Klienta zostanie opublikowania po weryfikacji treści. Nie zostaną opublikowane opinie, które:
  • naruszają obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego,
  • wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  • zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  • zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności konkurencyjnych sklepów internetowych,
  • zawierają dane osobowe, adresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.
  • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  • nie dotyczą w całości lub części opiniowanego produktu,
  • nie maja wartości merytorycznej,
  • są krzywdzące dla producenta, nieuzasadnione i wynikające ze specyfiki produkcji. W takim przypadku prosimy o kontakt z firmą w celu wyjaśnienia spraw technicznych.
 4. Treść wypowiedzi może być udostępniona podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 5. Osoba przesyłająca opinię wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie opinii.
 6. Przed zamieszczeniem opinii Klient poproszony jest o zaakceptowanie warunków Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności.
 7. Umowa o świadczenie usługi dodawania opinii o produkcie zawierana jest na czas określony. Zostaje rozwiązana w chwili wysłania przez Klienta wiadomości bądź zaniechania tej czynności.

ROZDZIAŁ VIII Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135  ze zm.) Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów przechowywane są w zbiorach danych prowadzonych przez Sprzedawcę.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w Sklepie, zgodnie z przepisami wyżej wymienionej  ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), w celach związanych z prowadzeniem działalności, realizacją zamówienia oraz założeniem Konta Klienta.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące w szczególności: imię i nazwisko/ nazwa, adres korespondencyjny/ siedziby, adres e-mail, numer telefonu a w przypadku przedsiębiorców również numer NIP.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia bądź założenia Konta.
 5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do  wykonania zobowiązań wynikających z umów zawartych za pośrednictwem Sklepu i przechowywane przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, w tym ich udostępniania, a także informacja o wykorzystywanych plikach cookies zamieszczone są w „Polityce prywatności.”

ROZDZIAŁ IX Rozwiązywanie sporów

 1. Sprzedawca informuje, iż w przypadku powstania sporu z Konsumentem jest możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony sporu muszą wyrazić na to zgodę. Każdorazowo Sprzedawca poinformuje Konsumenta, czy wyraża zgodę na uczestniczenie w pozasądowym rozstrzyganiu sporów.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość:
  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
  • zwrócić się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych dostępny jest na stronie www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Adresy poczty elektronicznej Sprzedawcy do kontaktu z Klientami: lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl.

ROZDZIAŁ X Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody firmy LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Spółka jawna.

ROZDZIAŁ XI Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 2. Sklep wprowadza zmiany do niniejszego Regulaminu w przypadku gdy:
  • nastąpi zmiana przepisów prawa,
  • Regulamin zawiera niedozwolone przepisy,
  • nastąpi zmiana dotycząca danych kontaktowych, sposobu składania zamówień, płatności lub dostawy.
  • o powyższej zmianie Klient, który posiada Konto na Stronie Internetowej Sklepu, zostaje poinformowany  nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie, poprzez przesłanie na adres e-mail wzoru nowego Regulaminu. Ponadto najpóźniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie, zostanie on udostępniony na Stronie Internetowej.  Jeżeli Klient w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji o zmianie Regulaminu nie zgłosi żądania usunięcia konta lub nie wypowie umowy o świadczenie usług elektronicznych uważa się, że zaakceptował nową treść Regulaminu. Wprowadzone zmiany nie będą dotyczyły Klientów, którzy zawarli Umowę sprzedaży w czasie obowiązywania wcześniejszej wersji Regulaminu.
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  14.02.2022i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1  – Formularz reklamacji- <<Pobierz<<
Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy- <<Pobierz<<

Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 111 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-13
Doskonały kontakt i przebieg transakcji. Produkt idealnie pasuje do bagażnika samochodu.
2024-04-30
na zdjęciu, siedzenia są dzielone na 2 suwaki a przyszła wersja z podziałem na 1 suwak (w połowie), X7 ma wszędzie skórzane obicia i mocowanie rzepów odkleja się od niej. Efekt jest taki że nie jest to estetyczne i boki opadają... Zwróciłbym ale potrzebowałem coś na szybko...
pixel