Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu Internetowego - lugano.sklep.pl

 

Zagadnienia wstępne

Składanie zamówienia i czas realizacji

Sposoby płatności

Sposoby, koszty i terminy dostawy

Reklamacje

Odstąpienie od Umowy

Pozostałe rodzaje umów danych

Ochrona danych osobowych

Rozwiązywanie sporów

Własność intelektualna

Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

 Zagadnienia wstępne

 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://lugano.sklep.pl/ prowadzony jest przez firmę LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Spółka jawna z siedzibą w Gałkowie Małym przy ul. Towarowej 19, 95-041 Gałków Duży, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia pod numerem
  KRS 0000713286, posiadającą NIP 728-000-36-92, REGON 470037341.

Dane kontaktowe:

 1. a) adres pocztowy:

LUGANO
Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Sp. j.

Gałków Mały

 1. Towarowa 19

95-041 Gałków Duży;

 1. b) adresy poczty elektronicznej: sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl;
 2. c) numer telefonu: 788-546-354, 44 714-02-85, 44 714-04-85;
 3. d) numer fax: 44 714-04-85;
 4. e) komunikator GG: 50349553;
 5. f) komunikator Skype: sc.
 6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (za wyjątkiem Rozdziału VI Zwrot – odstąpienie od umowy).
 7. Treść niniejszego Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Klientom przed zawarciem Umowy sprzedaży, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej http://lugano.sklep.pl/.
 8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 9. Sklep Internetowy zawiera wizualizacje Produktów, których producentem jest firma LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j., za wyjątkiem Produktów marki K2 należącej do Melle Sp. z o.o. Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 10. Oferowane Produkty są fabrycznie nowe. Są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 11. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 12. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.
 13. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy:
 14. a) zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie Produktów sprzedawanych przez Sklep Internetowy z wykorzystaniem m.in. Konta Klienta, udostępnionych formularzy zamówień i zamówień niestandardowych,
 15. b) prowadzenie konta Klienta
 16. c) przesyłanie informacji handlowych,
 17. d) dodawanie opinii o produkcie,
 18. e) newsletter.
 19. Definicje:

Dzień – jeden dzień kalendarzowy od poniedziałku do niedzieli.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zakupowy – interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu  umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka zakupowego oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu umożliwiający kontakt Klienta ze Sprzedawcą.

Formularz zamówień – formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu, za pomocą którego Klient może dokonać zamówienia Produktu oferowanego przez Sklep.

Formularz zamówień niestandardowych – formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu, za pomocą którego Klient może dokonać zamówienia Produktu według własnego projektu lub zamówić modyfikację Produktu oferowanego przez Sklep.

Klient -  każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Konsument - osoba fizyczna, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto/Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach poprzez formularz zakupowy.

Koszyk zakupowy – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

Newsletter – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznego biuletynu informacyjnego w szczególności o Produktach, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.

Niezarejestrowany Klient – każdy podmiot, który dokonał zakupu Produktu bez założenia Konta Klienta

Produkt/Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy/Sklep/Strona Internetowa Sklepu) – serwis internetowy dostępny pod adresem  http://lugano.sklep.pl/, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca – LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Sp. j. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia pod numerem KRS 0000713286, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń Gałków Mały, ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży, NIP 728-000-36-92, REGON 470037341.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu.

Zarejestrowany Klient – każdy podmiot, który posiada założone Konto Klienta.

 

 

ROZDZIAŁ II

Składanie zamówienia i czas realizacji

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Zamówienie Produktu można dokonać:
 • poprzez Formularz zakupowy jako zarejestrowany Klient,
 • poprzez Formularz zakupowy jako niezarejestrowany Klient,
 • poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl,
 • m.in. za pomocą Formularza zamówień lub Formularza zamówień niestandardowych lub jako zwykła wiadomość,
 • telefonicznie pod numerami telefonów: 788-546-354, 44  714-02-85,  44 714-04-85,
 1. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail Klienta przesyłana jest wiadomość „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”. Wiadomość zawiera proponowaną treść Umowy Sprzedaży, w szczególności: datę zamówienia, dane stron umowy, rodzaj zamówionego Towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy oraz prawo do odstąpienia od umowy. Do wiadomości załączany jest Regulamin oraz wzór oświadczenia odstąpienia od umowy.
 2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie przesłania przez Sprzedawcę kolejnej wiadomości e-mail „Przyjęcie zamówienia do realizacji”.
 3. W przypadku braku adresu e-mail (Klient nie posiada bądź nie podał) informacja „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” przekazywana jest ustnie. W takim przypadku „Przyjęcie zamówienia do realizacji” przekazywane jest w formie pisemnej wraz zamówionym Towarem.
 4. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna ze złożonym zamówieniem, Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę o zauważonych rozbieżnościach. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem telefonicznie bądź mailowo. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Przy każdym Produkcie podany jest maksymalny termin realizacji zamówienia, przy czym nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Termin ten różni się w zależności od wybranego sposobu płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail „Przyjęcie zamówienia do realizacji”.
 7. W przypadku Produktów o różnych terminach realizacji, czas realizacji zostanie ustalony indywidualnie z Klientem.
 8. Do zamówienia dołączany jest paragon fiskalny bądź faktura VAT, a w przypadku nie podania adresu e-mail - również Regulamin oraz „Potwierdzenie realizacji zamówienia”.
 9. Składanie zamówień hurtowych opisane jest w zakładce „Sklepy / Hurt / Współpraca”.

 

 • 2 Składanie zamówień przez Formularz zakupowy jako zarejestrowany Klient
 1. Składanie zamówień poprzez Stronę Internetową http://lugano.sklep.pl/ możliwe jest 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W przypadku zamiaru złożenia Zamówienia przez Formularz zakupowy jako zarejestrowany Klient należy:
 3. a) zalogować się na konto Klienta lub zarejestrować w celu założenia konta,
 4. b) dodać Produkty do Koszyka zakupowego poprzez wybranie opcji „do koszyka”,
 5. c) wybrać ilość zamawianych sztuk Produktu,
 6. d) wybrać formę płatności,
 7. e) wybrać sposób dostawy,
 8. f) wpisać kod rabatowy (w przypadku jego udzielenia),
 9. g) podać dane osobowe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania/adres wysyłki, (jeżeli wcześniej nie zostały uzupełnione),
 10. h) zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sklepu i Politykę prywatności,
 11. i) potwierdzić złożenie zamówienia poprzez wybranie opcji „zamawiam i płacę”.

Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie przez LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j. drogą elektroniczną informacji handlowych  oraz wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j. urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – zgody nie są obowiązkowe.

Klient ma prawo w dowolnym momencie odwołać udzielone zgody elektronicznie na adres e-mail lugano.sklep@gmail.com, telefonicznie pod numerem 788-546-354 lub pisemnie na adres wskazany w Rozdziale I pkt 1a. Odwołanie zgody nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 1. Na adres e-mail Klienta zostaną przez Sprzedawcę przesłane 2 wiadomości:
 2. a) „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”
 3. b) „Potwierdzenie realizacji zamówienia”.

 

 • 3 Składanie zamówień przez Formularz zakupowy jako niezarejestrowany Klient
 1. Składanie zamówień poprzez Stronę Internetową http://lugano.sklep.pl/ możliwe jest 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W przypadku zamiaru złożenia Zamówienia przez Formularz zakupowy jako niezarejestrowany Klient należy:
 3. a) dodać Produkty do Koszyka zakupowego poprzez wybranie opcji „do koszyka”,
 4. b) wybrać ilość zamawianych sztuk Produktu,
 5. c) wybrać formę płatności,
 6. d) wybrać sposób dostawy,
 7. e) wpisać kod rabatowy (w przypadku jego udzielenia),
 8. f) wybrać opcję „złóż zamówienie”,
 9. g) podać dane osobowe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania/adres wysyłki,
 10. h) zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sklepu i Politykę prywatności,
 11. j) potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „zamawiam i płacę”.

Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie przez LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j. drogą elektroniczną informacji handlowych  oraz wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j. urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – zgody nie są obowiązkowe.

Klient ma prawo w dowolnym momencie odwołać udzielone zgody elektronicznie na adres e-mail lugano.sklep@gmail.com, telefonicznie pod numerem 788-546-354 lub pisemnie na adres wskazany w Rozdziale I pkt 1a. Odwołanie udzielonych zgód nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

 1. Na adres e-mail Klienta zostaną przez Sprzedawcę przesłane 2 wiadomości:
 2. a) „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”
 3. b) „Potwierdzenie realizacji zamówienia”.

 

 • 4 Składanie zamówienia poprzez wiadomość e-mail
 1. Składanie zamówień drogą e-mail możliwe jest na adresy lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl - 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient może skorzystać z Formularza zamówień lub Formularza zamówień niestandardowych lub wygenerować własną treść zamówienia. Ważne jest aby zamówienie zawierało w szczególności:imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, informację o produkcie, sposób płatności i dostawy.
 3. Na adres e-mail Klienta zostaną przez Sprzedawcę przesłane 2 wiadomości:
 4. a) „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”
 5. b) „Potwierdzenie realizacji zamówienia”.
 6. Składanie zamówień poprzez Formularz zamówień niestandardowych opisane jest w zakładce „Zamówienia niestandardowe”.
 • 5 Składanie zamówienia telefonicznie
 1. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są od poniedziałku do niedzieli (w godz.: 8 - 21) pod numerem telefonu 788-546-354 oraz od poniedziałku do piątku (w godz.: 8 - 16) pod numerami telefonu 44 714-02-85, 44 714-04-85.
 2. Klient poproszony jest o podanie informacji niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności: imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania/adres wysyłki, rodzaj i ilość zamawianego produktu, sposób płatności i dostawy.
 3. W przypadku braku adresu e-mail Klienta, informacja „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” przekazywana jest trakcie złożenia zamówienia. W takim przypadku „Przyjęcie zamówienia do realizacji” przekazywane jest w formie pisemnej wraz z zamówionym Towarem.

 

ROZDZIAŁ III

Formy płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów podane na Stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Klient może wybrać jeden z następujących form płatności:
 3. a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 4. b) płatność przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank Zachodni WBK nr konta: 04 1090 2705 0000 0001 3240 6622,

 1. c) płatność „za pobraniem” za pośrednictwem doręczyciela,
 2. d) płatność elektroniczna poprzez system PayU lub PayPal.
 3. W przypadku wybrania opcji „płatność przelewem zwykłym” lub „płatność elektroniczna” i braku wpływu środków na rachunek bankowy bądź braku informacji z zewnętrznego systemu płatności o dokonaniu płatności w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu weryfikacji zamiaru złożenia zamówienia.

 

ROZDZIAŁ IV

Sposoby, koszty i terminy dostawy

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajów Unii Europejskiej.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu na terenie kraju:
 3. a) przesyłka pocztowa,
 4. b) Paczka48,
 5. c) Paczka48 pobraniowa,
 6. d) przesyłka kurierska,
 7. e) przesyłka kurierska pobraniowa,
 8. f) odbiór osobisty dostępny pod adresem wskazanym w pkt 1a) rozdziału I Regulaminu, w Dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.
 9. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można sprawdzić pod adresem: kliknij
 10. Koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze. Stosowną informację otrzymają Państwo jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży, tj. w wiadomości „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”.
 11. W przypadku dostarczenia towaru na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej, koszt transportu ustalany jest indywidualnie z Klientem. W tym celu niezbędny jest wcześniejszy kontakt mailowy: lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl bądź telefoniczny: 788-546-354, 44 712-02-85, 44 712-04-85.
 12. Termin doręczenia Produktu Klientowi na terenie kraju uzależniony jest od czasu realizacji zamówienia i od wybranej przez Klienta sposobu dostawy:
 13. a) Firma kurierska - 1-2 Dni robocze od nadania.
 14. b) Poczta Polska - 2 Dni robocze usługą kurierską Paczka48, 2-3 Dni robocze przesyłką priorytetową lub 3-5 Dni robocze przesyłką ekonomiczną.
 15. Dokonanie dostawy Produktu następuje z chwilą wydania Towaru podmiotowi, który zobowiązany jest do jego dostarczenia.

 

ROZDZIAŁ V

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki Klient poproszony jest o sprawdzenie, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, Sprzedawca zaleca odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się pod numerami telefonów: 788-546-354, 44 714-02-85, 44 714-04-85 lub mailowo  lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta istnienia wady fizycznej Produktu, Klient może zgłosić reklamację w ciągu 1 roku od dnia zauważenia wady.
 4. Reklamowany Produkt wraz z oświadczeniem o złożeniu reklamacji (np. za pomocą formularza reklamacyjnego) należy przesłać na adres: LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j., Gałków Mały ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży.

W przypadku złożenia reklamacji na pokrowce na fotele samochodowe produkt należy przesłać na adres: LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Sp.j. filia w Stromcu,
ul. Piaski 2, 26-804 Stromiec.

Prosimy o dołączenie dowolnego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy sprzedaży (np. paragon, faktura, potwierdzenie dokonania wpłaty).

 1. Koszty dostarczenia Produktu w obie strony pokrywa Sprzedawca.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 3. żądać wymiany Produktu;
 4. żądać naprawienia Produktu;
 5. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 6. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

Obniżenie ceny oraz odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy gdy:

 1. Sprzedawca nie ma możliwości naprawienia Produktu lub wymiany na nowy,
 2. Produkt był już wymieniony lub naprawiony,
 3. Sprzedawca nie wymienił bądź nie naprawił Produktu mimo złożonego przez Klienta żądania.

Ponadto Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

W przypadku braku możliwości naprawy towaru Sprzedawca decyduje o wymianie towaru na wolny od wad lub zwrocie pieniędzy.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. O rozstrzygnięciu Reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie bądź w inny sposób wskazany przez Klienta.
 2. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Kupującego, jeżeli jego żądanie jest niemożliwe do realizacji albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu lub jego naprawy, gdy koszty spełnienia żądania przewyższają cenę Produktu.
 3. Reklamacje dotyczące innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:
 4. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl,
 5. b) telefonicznie: 788-546-354, 44 714-02-85, 44 714-04-85.
 6. Reklamacja dotycząca innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty e-mail, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O rozstrzygnięciu Reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie bądź w inny sposób wskazany przez Klienta.

ROZDZIAŁ VI

Zwrot – odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje jedynie Klientom niebędącym Przedsiębiorcami.
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 3. W wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 4. Klient w ciągu 14 dni zobowiązany jest złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór dostępny na stronie internetowej Sklepu lub załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta bądź własne oświadczenie) pisemnie na adres LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j., Gałków Mały ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży lub na adres e-mail: lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl.

Termin złożenia oświadczenia liczony jest następująco:

 1. a) zakup pojedynczego towaru – od dnia otrzymania towaru,
 2. b) zakup kilku towarów dostarczanych osobno – od dnia otrzymania ostatniego towaru,
 3. c) usługa – data zawarcia umowy.
 4. Zwracany Produkt w ciągu 14 dni liczonych od złożenia oświadczenia należy odesłać na adres: LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j., Gałków Mały ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży lub dostarczyć osobiście pod ww. adres.

 

W przypadku zwrotu pokrowce na fotele samochodowe produkt należy przesłać na adres: LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Sp.j. filia w Stromcu, ul. Piaski 2, 26-804 Stromiec.

Do przesyłki prosimy dołączyć dowolny dowód potwierdzający fakt zawarcia umowy sprzedaży (np. paragon, faktura, potwierdzenie dokonania wpłaty).

 1. Czynności wymienione w pkt 4 i 5 Klient może wykonać jednocześnie.
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które zostało złożone drogą elektroniczną (w wiadomości e-mail lub w formie papierowej na adres Klienta).
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia otrzymanego produktu przed dokonaniem zwrotu pieniędzy. Taka procedura eliminuje możliwość zwrotu towaru przez kupującego za pobraniem.
 4. W miarę możliwości, Klient dokonuje zwrotu Produktu w oryginalnym opakowaniu.
 5. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, tj. cenę Produktu i poniesiony przy zakupie koszt wysyłki. W przypadku, gdy wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy nie został odesłany Produkt, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 7. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w czasie zakupu, chyba że zostanie zaznaczony przez Klienta inny sposób zwrotu.
 8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Możliwość odstąpienia od umowy nie obejmuje również sytuacji, w której Klient zapoznał się z Produktem na Stronie Internetowej, ale zakupił go (czyli wybrał i dokonał płatności) przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy. W takim przypadku nie doszło do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość. Transakcja nie dotyczy przepisów o odległość

 

ROZDZIAŁ VII

Pozostałe rodzaje umów

 • 1. Konto Klienta
 1. Założenie Konta Klienta na Stronie Internetowej Sklepu http://lugano.sklep.pl/ jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Proces rejestracji wymaga wypełnienia Formularza rejestracji przez podanie adresu e-mail oraz hasła. Klient może edytować swój profil podając dane osobowe: imię i nazwisko, adres/ adres dostawy, numer telefonu, numer NIP.
 3. Podczas rejestracji Klient poproszony jest o zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności.

Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczna informacji handlowych przesyłanych przez LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j. oraz wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j. urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – zgody nie są obowiązkowe.

Klient ma prawo w dowolnym momencie odwołać udzielone zgody elektronicznie na adres e-mail lugano.sklep@gmail.com, telefonicznie pod numerem 788-546-354 lub pisemnie na adres wskazany w Rozdziale I pkt 1a. Odwołanie udzielonych zgód nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

 1. Podczas edytowania profilu, poprzez podanie danych osobowych, Klient poproszony jest o zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności.

Klient może również wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j. urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – zgoda nie jest obowiązkowa.

Klient ma prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę elektronicznie na adres e-mail lugano.sklep@gmail.com, telefonicznie pod numerem 788-546-354 lub pisemnie na adres wskazany w Rozdziale I pkt 1a. Odwołanie udzielonych zgód nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

 1. Klienci posiadający Konto korzystają z wielu przywilejów, w tym:

-  podgląd statusu realizacji zamówień oraz historii zakupów,

-  mogą dodać Produkt do „Przechowalni”,

-  brak konieczności ponownego wprowadzania danych przy kolejnych zakupach,

-  możliwość otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych.

 

 1. Umowa o świadczenie usługi Konta Klienta zawierana jest w chwili zakładania konta, na czas określony, do momentu otrzymania przez Sprzedającego informacji o odbiorze zamówienia. Klient może w każdej chwili usunąć Konto, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie na adres e-mail lugano.sklep@gmail.com lub biuro@lugano.com.pl, albo w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w pkt 1a) rozdziału I niniejszego Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu e-mail aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

 

 

 • 2. Przesyłanie informacji handlowych
 1. Informacje handlowe przesyłane są bezpłatnie na adres e-mail Klienta, który wyraził zgodę na tę czynność.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) przez LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j. podczas:
 3. a) procesu rejestracji (zakładania Konta Klienta),
 4. b) składania zamówienia.
 5. Umowa o świadczenie usługi przesyłania informacji handlowych zawierana jest na czas nieokreślony, podczas wyrażenia zgody przez Klienta na tę czynność. Klient może w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymanie informacji handlowych, poprzez przesłanie na adres e-mail lugano.sklep@gmail.com lub biuro@lugano.com.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w pkt 1a) rozdziału I niniejszego Regulaminu, żądania zaprzestania przesyłania niniejszych informacji.

 

 • 3. Dodawanie opinii o produkcie
 1. Osoba, która zakupiła Produkt ma możliwość dodania na Stronie Internetowej Sklepu opinii o danym produkcie. Przesłanie opinii o produkcie jest bezpłatne.
 2. Przesłana wiadomość jest subiektywną opinią Klienta. LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. W celu opublikowania opinii, Klient powinien podać adres e-mail. Może również podać imię i nazwisko, ale nie jet to warunkiem koniecznym. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
 3. Opinia nadesłana przez Klienta zostanie opublikowania po weryfikacji treści. Nie zostaną opublikowane opinie, które:
 • naruszają obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego,
 • wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
 • zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
 • zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności konkurencyjnych sklepów internetowych,
 • zawierają dane osobowe, adresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.
 • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
 • nie dotyczą w całości lub części opiniowanego produktu,
 • nie maja wartości merytorycznej,
 • są krzywdzące dla producenta, nieuzasadnione i wynikające ze specyfiki produkcji. W takim przypadku prosimy o kontakt z firmą w celu wyjaśnienia spraw technicznych.
 1. Treść wypowiedzi może być udostępniona podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 2. Osoba przesyłająca opinię wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie opinii.
 3. Przed zamieszczeniem opinii Klient poproszony jest o zaakceptowanie warunków Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności.
 4. Umowa o świadczenie usługi dodawania opinii o produkcie zawierana jest na czas określony. Zostaje rozwiązana w chwili wysłania przez Klienta wiadomości bądź zaniechania tej czynności.
 • 4. Newsletter
 1. Biuletyn informacyjny (Newsletter) przesyłany jest bezpłatnie na adres e-mail Klienta, który wyraził zgodę na tę czynność.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera podczas edycji profilu na Koncie Klienta.
 3. Umowa o świadczenie usługi otrzymywania biuletynu informacyjnego zawierana jest podczas wyrażenia zgody przez Klienta na tę czynność, na czas określony do momentu usunięcia Konta Klienta. Jednakże Klient może w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez przesłanie na adres e-mail lugano.sklep@gmail.com lub biuro@lugano.com.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w pkt 1a) rozdziału I niniejszego Regulaminu, żądania zaprzestania przesyłania niniejszych informacji.

 

ROZDZIAŁ VIII

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia, korzystania z określonych usług elektronicznych, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, w tym ich udostępniania, a także informacja o wykorzystywanych plikach cookies zamieszczone są w „Polityce prywatności.”

 

ROZDZIAŁ IX

Rozwiązywanie sporów

 1. Sprzedawca informuje, iż w przypadku powstania sporu z Konsumentem jest możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony sporu muszą wyrazić na to zgodę. Każdorazowo Sprzedawca poinformuje Konsumenta, czy wyraża zgodę na uczestniczenie w pozasądowym rozstrzyganiu sporów.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość:
 4. a) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
 5. b) zwrócić się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych dostępny jest na stronie www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. c) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Adresy poczty elektronicznej Sprzedawcy do kontaktu z Klientami: lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl.

 

ROZDZIAŁ X

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody firmy LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j.

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań:
 2. a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 3. b) posiadanie przeglądarki internetowej:
 4. c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 5. d) włączenie wtyczki Adobe flash.
 6. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 7. Sklep wprowadza zmiany do niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy:
 8. a) nastąpi zmiana przepisów prawa,
 9. b) Regulamin zawiera niedozwolone przepisy,
 10. c) nastąpi zmiana dotycząca danych kontaktowych, sposobu składania zamówień, płatności lub dostawy.

O powyższej zmianie Klient, który posiada Konto na Stronie Internetowej Sklepu, zostaje poinformowany nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie, poprzez przesłanie na adres e-mail wzoru nowego Regulaminu. Ponadto najpóźniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie, zostanie on udostępniony na Stronie Internetowej.  Jeżeli Klient w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji o zmianie Regulaminu nie zgłosi żądania usunięcia konta lub nie wypowie umowy o świadczenie usług elektronicznych uważa się, że zaakceptował nową treść Regulaminu. Wprowadzone zmiany nie będą dotyczyły Klientów, którzy zawarli Umowę sprzedaży w czasie obowiązywania wcześniejszej wersji Regulaminu.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

Załącznik nr 1 – Formularz reklamacji - kliknij

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy - kliknij

 

Regulamin Sklepu Internetowego do 11.01.2018 roku – kliknij 

Regulamin Sklepu Internetowego do 25.05.2018 roku – kliknij

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl